Bảo dưỡng cảnh quan, lợi ích mang lại khi thực hiện việc bảo dưỡng cảnh quan